Stichting Irenisch Vriezenveen

 

Rapport

Uitgebracht aan het bestuur van

Stichting Terugblik Irenisch

Oosteinde 364

7671 AH  Vriezenveen

 

Inzake de jaarrekening  2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Irenisch Vriezenveen

 

 

 

 

 

Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

ACTIVA                                                            31 december 2020                   31 december 2019

                                                                                                                               

Vlottende activa                                                        

 

Liquide middelen                                                           2.408                                       3.087

                                                                                   ______________________________

Totaal activazijde                                                        2.408                                        3.087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Irenisch Vriezenveen

 

 

Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

PASSIVA                                                           31 december 2020                   31 december 2019

                                                                                                                               

EIGEN VERMOGEN                                                                                                             

Vermogen Stichting                                                      2.181                                      2.860

Stichtingskapitaal                                                            227                                         227

                                                                                              2.408                                      3.087

                                                                                          ____________                         __________
Totaal passivazijde                                                                 2.408                                     3.087       .                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Irenisch Vriezenveen

 

 

 

Winst en verliesrekening over 2020

 

                                                                                      2020                                  2019                  .   

                                                                                                                                        

 

Netto omzet                                                                                      11.300                            14.652

Bruto bedrijfsresultaat                                                                  11.300                             14.652

 

Overige personeelskosten                                 10.200                                 11.900

Huisvestingskosten                                                 592                                   1.056

Exploitatiekosten                                                    205                                     182

Verkoopkosten                                                         50                                       75

Kantoorkosten                                                        203                                     120

Algemene kosten                                                    580                                           50    .

Som der kosten                                                                        11.830    .                               13.383  

Bedrijfsresultaat                                                                              -530                                1.269

 

Rentelasten en soortgelijke kosten              ______-149_                         _____-168

Som der financiële baten en lasten                                             -149                                   -168

                                                                                              __________                            __________

Resultaat                                                                                        -679                                         1.101    

 

 

 

Stichting Irenisch Vriezenveen

 

 

Toelichting op de winst- en verliesrekening

                                                                                                    2020                                     2019  

                                                                                                                            

Netto omzet                                                                        

Entreegelden bezoekers                                                      1000                           2.702

Sponsering                                                                               100                               50

Ontvangen vergoeding vrijwilligers                                     10.200                             11.900

                                                                                             11.300                            14.652

De netto omzet over 2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 22,9% gedaald.

Overige personeelskosten

Vergoeding vrijwilligers                                                        10.200                          11.900

Huisvestingskosten

Onderhoud onroerend goed                                                                    69                            375

Schoonmaakkosten                                                                     144                               -

Bewakingskosten                                                                         379                            681

                                                                                                      592                           1.056

Exploitatie en machinekosten

Klein gereedschap                                                                     205                                          182

Verkoopkosten

Sponsoring                                                                                    50                                  75

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden                                                              97                                36

Contributies en abonnementen                                               106                                 84

                                                                                                   203                             120

Algemene kosten

Administratiekosten                                                                 100                                 50

Vergunningen                                                                           480                                  -

                                                                                                 580                                   50

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten                                                                   149                              168